Regulamin

Regulamin rezerwacji i najmu Domków Letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym „Cztery Pory Roku Sielpia”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Domków Letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym „Cztery Pory Roku Sielpia” zwanym dalej Ośrodkiem.

§2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Ośrodek – Ośrodek Wypoczynkowy „Cztery Pory Roku Sielpia” położony przy ul. Spacerowej 21 w Sielpi Wielkiej, 26-200 Końskie którego właścicielem i administratorem jest O.W.S. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sielpi Wielkiej.
2. Regulamin – regulamin rezerwacji i najmu Domków Letniskowych z dnia 2 czerwca 2017 r. w Ośrodku.
3. Pracownik Ośrodka – pracownik Ośrodka Wypoczynkowego Cztery Pory Roku Sielpia wykonujący pracę na podstawie mowy o pracę, zlecenia, dzieła lub umów podobnych, a także osoba wskazana uchwałą Zarządu spółki będącej właścicielem Ośrodka.
4. Domek – domek letniskowy stanowiący przedmiot najmu, na który składają się pomieszczenia wewnętrzne oraz taras.

§3 Rezerwacje

1. Złożenie zapytania o rezerwację lub rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
2. Zapytania o rezerwację można składać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, na dostępne w danej chwili miejsca.
3. Dostępność miejsc zostanie potwierdzona niezwłocznie przez Pracownika Ośrodka.
4. Złożenie rezerwacji i zawarcie umowy najmu uważa się za dokonane z chwilą odpowiednio, uznania rachunku bankowego Ośrodka o numerze 69 8494 0003 2001 0034 8102 0006 lub wpłaty do kasy Ośrodka, zadatku w wysokości co najmniej 20% ceny za cały rezerwowany pobyt, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Pracownik Ośrodka jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przy rejestracji danych oraz danych niezbędnych do zawarcia umowy przez porównanie ich z okazanym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
6. Brak zapłaty wskazanej kwoty zadatku w terminie uzgodnionym z Pracownikiem Ośrodka, albo podanie danych nieprawdziwych, uważa się za nienawiązanie umowy.
7. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa po uprzedniej akceptacji pracownika Ośrodka, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
8. Najemca zobowiązuje się do zapłaty ceny z góry za cały zarezerwowany okres pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu, nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od Ośrodka będzie zmuszony do skrócenia pobytu. Przez skrócenie pobytu rozumie się przyjazd później lub wyjazd wcześniej niż określono to w rezerwacji.

§ 4 Zapłata

1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty ceny określonej zgodnie z obowiązującym w dniu złożenia zapytania o rezerwację Cennikiem.
2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części ceny, za okres pobytu, gotówką lub kartą płatniczą w chwili odbioru kluczy, za co otrzyma rachunek.
3. Wraz z wydaniem kluczy, pracownik Ośrodka pobiera kaucję w wysokości 200 złotych, co Najemca potwierdza pisemnie.
4. Opłata za zgubione klucze i wydanie nowych wynosi 50 złotych.
5. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w chwili oddania kluczy, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Jeśli po dokonaniu oględzin pracownik Ośrodka stwierdza uszkodzenia lub zniszczenia w wynajętym Domku, właścicielowi Ośrodka przysługuje prawo do zatrzymania kaucji na poczet koniecznych napraw.

§5 Zakwaterowanie

1. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w Domku następuje w obecności Pracownika Ośrodka.
2. W każdym Domku, w widocznym miejscu, umieszcza się zestawienie sprzętów stanowiących jego wyposażenie.
3. Wszelkie uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń albo braków w Domku lub wyposażeniu należy niezwłocznie zgłaszać Pracownikowi Ośrodka.
4. Brak niezwłocznego zgłoszenia przez Najemcę uszkodzeń, zniszczeń albo braków oznacza, że nie ma on zastrzeżeń co do stanu wynajmowanego Domku, a wszystkie sprzęty stanowiące wyposażenie znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem i są w dobrym stanie.
5. Najemca potwierdza odbiór Domku i zapoznanie się z regulaminem własnoręcznym podpisem.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu.
7. Odpowiedzialność ta może przekraczać wysokość kaucji.
8. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela Ośrodka dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku.
9. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracownika Ośrodka.
10. Najemca jest zobowiązany do utrzymywania porządku w Domku, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym.
11. Najemca nie może użyczać albo oddawać Domku w podnajem innym osobom.
12. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z Domku (bez wyraźnej zgody Pracownika Ośrodka), Ośrodek zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy. Najemcy nie przysługuje wtedy zwrot wszelkich wniesionych wcześniej opłat.

§ 6 Porządek Ośrodka

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00.
2. Jeśli Najemca planuje przyjechać wcześniej niż o godzinie określonej w ust. 1, jest zobowiązany do poinformowania o tym Pracownika Ośrodka najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem.
3. Wcześniejszy przyjazd jest możliwy po uzyskaniu wyraźnej zgody Pracownika Ośrodka.
4. Parkowanie samochodów, motorów lub innych pojazdów jest możliwe tylko w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu (parking). Parking nie jest strzeżony.
5. Zabrania się mycia samochodów i motorów na terenie Ośrodka.
6. Wewnątrz Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest dozwolone na tarasie.
7. Na terenie Ośrodka zabronione jest przebywanie zwierząt.
8. Na terenie Ośrodka zabroniona jest jazda na quadach, rowerach, motorowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach, hulajnogach elektrycznych i podobnych pojazdach.

§7 wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym

1. W przypadku, gdy Najemca w sposób rażący narusza spokój lub dobra innych gości Ośrodka lub osób trzecich znajdujących się na terenie Ośrodka, albo nie przestrzega zasad współżycia społecznego, albo mimo upomnienia nadal narusza postanowienia Regulaminu, Ośrodek zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu opłat za niewykorzystany okres pobytu.
2. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od godziny 23:00 do godziny 7:00.
3. Jeśli wskutek naruszenia ciszy nocnej określonej w ust. 2, Pracownik Ośrodka zostanie zmuszony do wezwania policji, Ośrodek ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy. Najemcy nie przysługuje wtedy zwrot wniesionych wcześniej opłat.
4. Przebywający na terenie Ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
– używania przyrządów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
– wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
– rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,
– używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka),
– używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej.

§ 8 Przechowanie rzeczy

1. Wraz z wykwaterowaniem osoby korzystające z Domku są zobowiązane do zabrania swoich rzeczy.
2. W sprawie rzeczy pozostawionych prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem Ośrodka.
3. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione.

§ 9 Prawo i sąd właściwy

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Ośrodkiem a Najemcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 10 Regulamin

1. Aktualny Regulamin jest umieszczony do wglądu w Recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka https://cztery-pory-roku-sielpia.business.site
2. W każdym Domku znajduje się odpis aktualnego Regulaminu.
3. Zasady korzystania z siłowni i placu zabaw są określone odpowiednio w Regulaminie korzystania z siłowni oraz w Regulaminie korzystania z placu zabaw.
4. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.