Ochrona danych

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
OŚRODEK CZTERY PORY ROKU SIELPIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem dotyczących mnie danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy świadczenia usług hotelarskich (art. 6 ust. 1 litera b RODO) oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług administratora danych (art. 6 ust. 1 litera f RODO) jest O.W.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sielpi Wielkiej, 26-200 Morzywół, dalej: Administrator Danych).

2. Dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne podanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej przez Klienta lub poprzez podanie wymaganych w karcie meldunkowej danych w bezpośrednim kontakcie, obsłudze recepcji ośrodka. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do złożenia rezerwacji, zawarcia umowy, wykonania i rozliczenia usługi;

3. Dane osobowe, wskazane w wiadomości e-mail takie jak imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer tablicy rejestracyjnej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, są przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a następnie w celu wykonania usługi określonej w Umowie;

4. Dane osobowe w zakresie wizerunku na nagraniach monitoringu (dane te mogą cechować się niemożnością identyfikacji osoby), zbierane są, a następnie przetwarzane w celu ochrony mienia Administratora Danych oraz mienia Klientów, a także zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i innych osób przebywających na terenie ośrodka;

5. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;

6. Przysługują mi następujące uprawnienia:
– dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres biuro@czteryporyroku-sielpia.pl, względnie osobiście w siedzibie Administratora Danych.

7. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8. Administrator Danych, zgodnie z przepisami:
– ustawy z dnia 1 lipca 2018 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
przechowywał będzie dane Klienta związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres 3 lat od momentu jej wygaśnięcia. Wskazany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy Klient dobrowolnie wyrazi Administratorowi Danych zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez ich Administratora trwało będzie do momentu wycofania tej zgody przez Klienta. Po odwołaniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dane zostaną usunięte z zasobów informacyjnych Administratora Danych. Z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.
– dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku do 30 dni od dnia rejestracji wizerunku.

9. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione:
– podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
– w zakresie określonym przez przepisy prawa, nagrania z monitoringu mogą być udostępnione organom ścigania, w tym Policji. Dane osobowe w zakresie wizerunku są zbierane automatycznie.
– Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego.

10. Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych są dostępne na naszej stronie internetowej https://cztery-pory-roku-sielpia.pl  oraz w materiałach informacyjnych dostępnych w siedzibie Administratora Danych oraz w recepcji ośrodka.

11. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się mailowo pod adresem e-mail: biuro@czteryporyroku-sielpia.pl. oraz w siedzibie Administratora Danych.